חל ר"ח אדר ביום א', היש להפטיר "מחר חודש" או "ויהוידע הכהן" (שבת שקלים)?

מדוע תקנו חכמים הפטרות מיוחדות לר"ח שחל בשבת או לאחר השבת?

הישנה התייחסות להפטריות ר"ח בפסקים של הרמב"ם והשו"ע?

האם לשיטת רבינו הרמב"ם קטן רשאי להפטיר באותן הפטריות הנחשבות כ"חובת היום"?

 

תאריך: 
04/02/13 כ"ד שבט התשע"ג
x

Audio Playlist