בשל בשבת במזיד לחברו, האם יאסר התבשיל לחבר עולמית או יהיה מותר לאכול מיד במוצ"ש?

מה דין אדם שאחרים ביטלו עבורו איסור, האם האיסור שבוטל יותר עבור האחר?

היש להשוות איסורי שבת למאכלות אסורות שהרי השבת חמורה יותר ואין זה מצוי ובכגון זה אין גוזרים גזירות?

האם יש הבדל בדין בין הרמה העקרונית לבין הרמה המעשית תוך בחינת נסיבות הארוע?

תאריך: 
12/05/11 ח' אייר התשע"א
x

Audio Playlist