דילוג לתוכן העיקרי

חסידי אומות העולם

לכבוד הרב המשיב שליט"א,
שלום. ידוע מה שכתב הרמב"ם בהל' מלכים פ"ח שלהיות מחסידי אומות העולם צריך שיקבל עול המצוות "מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם."
וקשה שהרי "משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי , ובמה האמינו בו בהר סיני, שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא אחר האש והקולות והלפידים והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים" (יסוה"ת פ"ח).

Subscribe to גויים