דילוג לתוכן העיקרי

כל נדרי - התרת נדרים בהלכה ובמנהג

יום ששי, כ"ז אלול תשע"ח
א. דין התרת נדרים
ב. דין מסירת מודעה על נדרים
ג. הפרת נדרים
ד. התרת נדרים בערב רה"ש
ה. כל נדרי בליל יוה"כ
מקורות:
גמרא, חגיגה, י, א
נדרים, כג, א-ב
רבינו, הל' שבועות והל' נדרים

דיני עירוב תבשילין - דיני שני ימים טובים של ראש השנה ודין ראש השנה הסמוך לשבת

נושאים שנדונו בשיעור:
א האם מותר להכין מיו"ט ראשון ליו"ט שני
ב. האם מוקצה בראשון מוקצה גם בשני
ג. האם ימי רה"ש קדושה אחת או שתי קדושות
ד. האם בגלל עירוב תבשילין מותר להכין מיום ששי לשבת

מקורות:
גמרא, ביצה, ג, ב – ו, א
רבינו, שביתת יו"ט

Subscribe to ראש השנה