דילוג לתוכן העיקרי

לימוד תורה לאור נר חנוכה, האם מותר לשיטת רבינו הרמב"ם?

הרמב"ם פסק שכל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה היות ואסור להשתמש לאורו, האם ניתן לדייק מכך שמדובר באיסור גורף?

האם הדוגמה שהובאה בתלמוד שאסור למנות מעות מכוונת דווקא לשימוש חולין באורו של נר חנוכה ולא לאסור שימוש מצווה?

הרמב"ם מתיר להדליק נר חנוכה מנר חנוכה אחר, האם ניתן לדייק מכך ששימוש מצווה מותר לאור נר חנוכה היות ואין כאן ביזוי מצווה?