כהן שלא צם בתענית ציבור, האם עליו לצאת חוץ לבית הכנסת בעת קריאת התורה?

היש להתייחס לעצמו של יום התענית כדינו של יום הכיפורים או לקבוע דיני היום לפי מצב המתפללים?

לשיטת הנוהגים שלא להעלות לתורה מי שלא צם, כיצד מוסיפים "עננו" בערב התענית והרי טרם החל הצום?

מהו מקור המנהג שלא להעלות לתורה או לשמש כש"צ את מי שלא צם או אף להוציאו חוץ לביהכ"נ אם הוא כהן?

תאריך: 
21/07/11 י"ט תמוז התשע"א
x

Audio Playlist