שבת "שקלים" שחל ר"ח למחרתו וביום שני, מדוע אין מפטירים "מחר חודש"?

מה מעמדה של הפטרת "מחר חודש" ביחס להפטרת "שקלים", שהרי בנסיבות דלעיל ישנו זכר לשקלים בפרשה ואין איזכור לר"ח?

האם קריאה בס"ת שני בר"ח שחל בשבת ותפילת המוסף מבטאת הבדל מהותי לעומת ר"ח שחל לאחר השבת?

האם למרות מעמדה הקלוש של התקנה לקרוא "מחר חודש" ישנו איזכור כלשהו לר"ח גם בהפטרת "שקלים"?

תאריך: 
17/02/11 י"ג אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist