דילוג לתוכן העיקרי

המייחד בימות השבוע חפץ או מזון לכבוד שבת, האם מותר להשתמש בו שלא בשבת?

האם בנסיבות אלו יחול על הדבר שייחדו לשבת נדר או קדושה או שנופל להגדרה של מנהג נאה?

לשיטת שמאי שהיה מייחד לכבוד שבת קודש כיצד שינה כאשר מצא בהמה מתאימה יותר לשבת?

האם יש גדר של הזמנה בדבר שעדיין לא הוקצה למצוותו כגון אדם שהקדיש ביתו לביכ"נ שיכול להשתמש בחולין עד שיתחילו להתפלל בו?