דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לברך כל יהודי בברכת כהנים בכל זמן שירצו?

האם ברכת כהנים מסורה אך ורק לכהנים וטעונה נשיאת כפיים באופן מיוחד ותנאים נוספים?

היש הבדל בין המתכון המיוחד למצוות נשיאת כפיים ע"י הכהנים לבין ברכת הדיוט בלשונות מפסוקי התורה?

כיצד התורה מאפשרת לכאורה התיווך של הכהנים בין ישראל להקב"ה בניגוד לתפיסה היסודית שביהדות השוללת מכל וכל פניות עקיפות אל ה'?