דילוג לתוכן העיקרי

קבל עליו שבת מבעוד יום, האם רשאי לבקש מאחרים שיעשו בעבורו מלאכה וכיצד ינהג בתפילת המנחה?

לשיטת הרמב"ם אין חובה להוסיף מחול על הקודש, האם למרות זאת יתחייב באיסורי שבת או שרשאי לפחות לבקש מבני ביתו לעשות מלאכה עבורו?

הקדים ערבית של שבת מבעוד יום, האם רשאי להתפלל מנחה טרם חשכה?

מה הדין אם רוב הקהל קבלו עליהם השבת, האם מחייב את היחיד שטרם קבל שבת?