ברכת המזון, האם סדר הברכות מעכב ויחזור ויברך כאשר דלג על אחת מהן?

הניתן להשוות זאת לדין קורא המגילה למפרע או לדין קורא את ההלל שלא כסדרו שלא יצא י"ח?

האם העובדה שברכת המזון לא נמנתה ברשימת הברכות שהסדר אצלן מעכב מלמדת שאין הסדר מעכב בברהמ"ז?

אם יחזור ויברך, היש לחוש במקרה זה לאיסור ברכות לבטלה ומספק יש להקל ולקבוע שהסדר אינו מעכב?

תאריך: 
22/02/09 כ"ח שבט התשס"ט
x

Audio Playlist