דילוג לתוכן העיקרי

תכשיט שכתוב בו שם ה', האם יש בו קדושה למרות שהאומן יצר אותו שלא לשמו?

טעה וכתב שם ה' (אזכרה) ללא כוונה אלא כמתעסק, האם מותר למחקו? התיך שם ה' החקוק על כלי, האם חייב מלקות?

מהם הגדרים של 'כתיבה לשמה' המעניקים קדושה לכתב, האם במחשבת הכותב בלבד או שחייב לפרש בפיו?

כיצד ינהג מי שחקוק על גופו שם ה' כאשר נזקק לטבילה של מצוה?