דילוג לתוכן העיקרי

כפתור שנפל מבגד, האם מותר לטלטלו בשבת או ביו"ט ללא חשש למוקצה?

ומה יהא דינם של קליפות פרות, באיזה אופנים ניתן יהיה להתיר טלטולם בשבת?

היש הבדל בין דין הכפתור לדיני חלקים שיצאו מחיבור קבוע כמו: ידית של דלת או חלון שנעקרו ממקומם בשבת?

האם בכל מקרה שמדובר באביזר שהיה מותר לטלטול אזי כל חלק שיעקר ממנו בשבת ישאר בהיתרו?

האם לצורך היתר הטלטול יש לבדוק אם ניתן לעשות שימוש כלשהו באותם חלקים?