איסור תחומין בימינו חלק ג

מקורות: גמרא, עירובין, נז, א. רבינו, הל' שבת.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪