דיני קידוש והבדלה בכלל ודיני יקנה"ז ליו"ט שחל במוצ"ש בפרט

מקורות: פסחים דף קב עמוד ב-קה עמוד א
רמב"ם הלכות שבת פרק כט

תאריך: 
16/06/16 ט' סיון התשע"ו
x

Audio Playlist