מצוות הבדלה

ההבדלה - מצוותה, זמנה, איסור עשיית מלאכה, איסור אכילה ושתיה.

מקורות: גמרא: פסחים קא-קז. שבת קג.
הלכה: רמב״ם, שבת, פרק כ״ט הלכות א׳-י״ג.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪