משנה תורה

שלום מארי ערוסי
מאכלות אסורות פרק ט הלכה ה השוחט עוף ונמצא בו ביצים גמורות מותר לאכלן בחלב ומארי קאפח ז"ל מביא רשבא באות זאן רשבא כתב שביצה גמורה פה היא רכה אלא שיש לה חלמון וחלבון וקשה לי מפרק ג הלכה ח בהמה טהורה.....וזה משנה בעדיות ופירש רבינו בשר המשנה שם וז"ל ואן כאן פי קשרתהא לין ולו איסר שי פהי חראם לאנהא מן ג'מלה אלאמעא וכפרוש המשנה למה מארי מחלק בין פרק ג לט לפי פירוש אין חלוקה הכול נחשב כבני מעים ואז אסור בחלב

שו"ת |

מה הרמב"ם סובר בנושא "כל העונה אמן יהא שמיה רבה בכל כוחו".
יש שתי גישות לנושא:
שיטת רש"י - בכל כוונתו
שיטת פרשנים אחרים: בכל כוחו - פשוטו כמשמעו.

כמו מי נקט רבינו הרמב"ם? האם יש אסמכתא לתשובה?

שו"ת |
x

Audio Playlist