דילוג לתוכן העיקרי

זמן קריאת שמע בערבית

שאלה

שלום לכבוד הרב
איך לכתחילה צריך לנהוג בדעת רבנו בעניין ק"ש של ערבית?
...האם צריך לקרוא ק"ש מיד בצאת הכוכבים כמו שכתוב בגמ (דעת חכמים) כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי?
?או שלכתחילה סובר רבנו כרבן גמליאל שאפשר עד עלות השחר

תודה רבה

תשובה

לשואל היקר
בדבר שאלתך בזמן ק"ש של ערבית לכתחילה בדעת רבינו
נראה פשוט שצריך לכתחילה לקרוא מיד עם צאת הכוכבים כל שהוא פנוי ויש באפשרותו כדהלן, והטעם בפשיטות כמו בכל המצוות משום זריזין מקדימין למצוות. אולם ניתן להבין בדברי רבינו בפ"א מק"ש ה"ט שמצוותה משעת יציאת הכוכבים עד חצי הלילה, שכל זמן זה הוא לכתחילה. אמנם ראה בתפילה פ"ג ה"ו תפילת הערב אע"פ שאינה חובה המתפלל אותה יש לו להתפלל מתחלת הלילה עד שיעלה עמו"הש, ונתנסח יש לו כלשון הידור, ויש שהבינוהו יש לו - לשון רשות, ואכ"מ. אך ברור שאין תפילת הערב ללא ק"ש. וכאמור וכמובן שלכתחילה או הידור זה תלוי בנסיבות הזמן אם עוסק בת"ת או במלאכה או באכילה או צרכי רבים וכיו"ב. או אף אם ממתין למנין קבוע בציבור.

ולשאלתך אם פסק רבינו כחכמים או כר"ג ראה באורך בדברי מארי ק"ש פ"א ציון ז"ך שעמד ודחה לדברי הכס"מ ועוד שהבינו בדברי רבינו שפסק כחכמים, ומדברי רבינו בפיה"מ מוכח שפסק כר"ג, כי חכמים גם סברו כמותו, אלא שנחלקו אם נקרא פושע לאחר חצות. עיי"ש.