דילוג לתוכן העיקרי

נפשות או מעין שלוש

שאלה

שלום לכבוד הרב
מה הדין לגבי מי שאוכל חצי ברכה נפשות חצי ברכה מעין שלוש
כגון שאכל חצי כזית תמר וחצי כזית תפוח
מה תהיה הברכה אחרונה
תודה רבה

תשובה

לשואל היקר

בדבר צירוף כזית לברכה אחרונה

שאלתך לכאורה תלויה, אם נכון לומר ולדמות ענין שיעורי אכילת איסור שכל האוכלין מצטרפין לכזית, או שמא בכלל לא ניתן לצרף שני מינים שברכתם האחרונה היא שונה, ואף שיש סבורים שברכת נפשות היא כברכת שהכל ופוטרת הכל. אולם למעשה ברכת נפשות לחוד, וברכת מעין שלוש לחוד, ואין זה פוטר את זה. ואכן מארי נשאל אם חצי כזית פרי וחצי כזית ירק מצטרפין לברכת נפשות, והשיב שאוכלין מצטרפין לענין ברכה אחרונה רק אם ברכותיהם שוות. מינה תבין לשאלתך שכל שהם מינים שברכתם האחרונה אינה שווה אין לברך כלל. וכידוע כי הגר"ע יוסף, בשו"ת יבי"א ח"א סי יב ובשנית חזו"ע ברכות עמ' רסב האריך לדחות את דעת האחרונים ובכללן המשנ"ב והכה"ח שהורו להקל לברך נפשות, וכן דעת האור לציון ושם דחאו ואת ראיותיו שהתעלם מהם ועשה עצמו שלא ידע את יוסף. עי"ש. לכן למסקנה אין לברך והנזהר יאכל כזית מראש.