ברכות בשיטת הרמב"ם

שאלה: 

1) הכיצד אנו מברכים ברוך שאמר וישתבח כל יום הרי אלו ברכות שאינן מוזכרות כלל בש"ס (כך הפרי חדש כותב בסי' נא שאינן מוזכרות וכותב שצ"ע איך אנו אומרים אותן כל יום וגם אני הקטן חיפשתי בפרוייקט השו"ת ולא מצאתי זכר לברכות הללו ולמרות שהטור כותב בסי' נא' שאנשי כנה"ג תיקנו את זה עדיין לא מצאתי שום משנה ותוספתא שמזכירות כי הוא זה על ברוך שאמר וישתבח) ברוך שאמר וישתבח מוזכרות לראשונה בגאונים ובכל זאת הרמב"ם כתבן בסידורו היאך?
2) האם אישה יכולה לברך על הלל בחנוכה בגלל שאף הן היו באותו הנס והיא לא פטורה מחנוכה בחגים אני מבין שהיא אסורה לברך שהרי נשים לא מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא?

תשובה: 

1. אם יוכח שברכות אלו הן באמת בתר תלמודיות, ואין קבלה על קדמותן, רבינו יאמר, שבכל כלל, יש יוצא מן הכלל, וברכת נר של שבת תוכיח.
2. לא. הואיל וזו מצוות עשה (מדברי סופרים) שהזמן גרמן, ולא על עניין זה, נאמר שאף הן היו באותו הנס, רק בעניין מצוות הדלקת נר חנוכה, נר איש וביתו.

תאריך: 
22/12/15 י' טבת התשע"ו
x

Audio Playlist