ברכת "הרואה"

שאלה: 

קראתי בספר ברכת משה שאת ברכת "הרואה קברי ישראל" לא נהגו לאמרה בתימן (סוף הערה ל"ז) מדוע? האם בימינו כשהולכים ללויה יש לברך ברכה זו? מה הדין אם אדם שכח לברך בכניסה לבית הקברות, ונזכר רק בתום הלוויה - האם יברך או לא?

תשובה: 

אני לא שמעתי את מארי בעניין זה. והללו ששמעוהו צריכים לבאר דבריו. האם נתכוון שלא בירכו ברכה זו כלל גם כשלא ראו את הקברות למעלה משלושים יום או כשראו בתוך שלושים, ולא בירכו, גם כשניתוספו קברים חדשים. ולכן כל עוד אין לי ידיעה ברורה בעדותו זו של מארי, אין לי אלא הדין הכתוב בדברי רבינו, וכל שלא ראה קברות ישראל שלושים יום, צריך לברך, שהרי ברכה זו נזכרה בתכאליל.

תאריך: 
24/08/10 י"ד אלול התש"ע
x

Audio Playlist