דילוג לתוכן העיקרי

דברי חז"ל

שאלה

שלום לרב כיצד ניתן להסביר את המשפט "אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף" לפי משנת רבינו הרמב"ם? כל טוב יחיאל

תשובה

נאמרו פירושים שונים, כגון: שבן דוד יבוא כשיכלו הכוסות התאוותניים ויהיו בני אדם יותר נכונים לתמורה רוחנית. אולם נראה לענ"ד, שלפי הגמרא, סב, א, יש בעצם מחלוקת בין רב הונא ובין ר' יוחנן. שלדעת רב הונא יש אוצר נשמות, וכשזה יכלה, בן דוד יבוא. וזה יהיה סוף העולם.ף ולכן אם נולדו לאדם בנים ומתו, כבר נפטר מפריה ורביה, משום שהוא משך את חלקו מאותו אוצר. ור' יוחנן בדעה שהעולם הזה לא ייחרב ויתמיד לנצח. ואין קץ לנשמות, ואם נולדו לאדם בנים ובנות ומתו, ואין להם צאצאים, לא קיים פו"ר, כי אין סוף לנשמות, ויש בפו"ר משום ישוב העולם, שאין לו קץ. ורבינו פסק כר' יוחנן, אישות, טו, ה. והמימרא של רב אסי שאין משיח בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף היא לפי רב הונא.