לקט תשובות הרמב"ם בענייני התפילה - חזרת הש"ץ ופיוטים בתפילה

תשובה בענין חזרת הש"ץ - עמ' תקפה

תשובה אל ר' סעדיה בר' ברכות בענין תקנת חזרת הש"ץ - עמ' תקסח

תשובה בענין אמירת תחינות ובענין תפילה בחיפזון - עמ' תקפט

תאריך: 
06/04/16 כ"ז אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist