שכח לומר הבדלה בתפילת מוצ"ש והגיע לביתו וטעם משהו, למה מתכוונת הגמ' שאומרת "חוזר לראש"?

האם לכאורה נוסח התלמוד מסייע לשיטת השו"ע וכיצד התעלם הרמב"ם מדברי הגמרא?
האם "חוזר לראש" הכוונה שהוא חייב לחזור על התפילה או לחזור לתקנה הראשונה המחייבת הבדלה על הכוס?
בנסיבות של טעימה לאחר צאת הכוכבים טרם שהתפלל, כיצד לשיטת השו"ע ניתן להסביר את דברי הגמרא?

תאריך: 
06/06/12 ט"ז סיון התשע"ב
x

Audio Playlist