דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים ציבור מיהודי תימן להחזיר ס"ת להיכל לפני קריאת ההפטרה עפ"י המנהג הקדום?

באלו תנאים רשאים עקרונית לשנות מנהג הציבור לשיטת רבינו הרמב"ם? 

מדוע קובע מהרי"ק שמנהגנו להחזיר ס"ת לאחר קריאת ההפטרה והרי מדובר במנהג האחרון ?

האם ניתן להקיש מאימוץ המנהג האחרון של החזרת ס"ת ולאמץ מנהגים מאוחרים אחרים כמו ביטול התרגום?