דילוג לתוכן העיקרי

כלים שנרכשו מגוי, האם רשאים להטבילם באמצעות ילד קטן?

 

מהי רמת חיוב הטבלת כלים שנרכשו מגוי והאם טבילה זו חייבת בברכה? 

טבילת חולין (טהרת כלים טמאים, טהרת אשה לבעלה) האם צריכה כוונה?

לשיטת הסוברים שטבילת כלים בנסיבות אלה האם מותרת ע"י גוי?