"וספרתם לכם", האם בדווקא או יוצא י"ח אף בשמיעת הספירה ממי שכבר קיים מצווה זו?

האם ניתן להכריע השאלה עפ"י דין 4 המינים שבהם נאמר "ולקחתם לכם" ואינו יכול לצאת ידי חובה ע"י אחר שיטול? היש להשוות דין זה לדין ברכת המזון או הקידוש שמי שאכל יכול לברך ולהוציא אחרים ידי חובתם? מה ההבדל בין מצוות נטילת לולב או הנחת תפילין שאין יוצא י"ח ע"י שליח לבין מצוות שמיעת שופר שיוצא י"ח ע"י אחר?

תאריך: 
30/05/11 כ"ו אייר התשע"א
x

Audio Playlist