האם מותר לכהנים לישא כפיים בתפילת מנחה או נעילה עד סמוך לצאת הכוכבים?

באילו נסיבות גזרו חכמי ישראל שכהנים לא ישאו כפיים בתפילת המנחה ובאילו לא גזרו?

מהי הגדרת שקיעת החמה, האם מועד הסתתרות החרס מעינינו או סמוך למועד צאת הכוכבים?

כיצד ניתן ללמוד מדיני תפילת הנעילה ביוה"כ את הכלל שאין לך אלא זמנו ומקומו. דהיינו המברך ברהמ"ז מיד לאחר השבת על סעודה שלישית לא יזכיר "רצה והחליצנו"?

תאריך: 
30/11/10 כ"ג כסלו התשע"א
x

Audio Playlist