חלה שנתערבה בתבשיל שאין בו שיעור ביטול האיסור, היש תקנה לתבשיל?

היש הבדל בדין תערובת מאכלות אסורות לבין דין תערובת תרומה או חלה שנתערבו עם חולין?

כיצד נפטרים מהמילכוד בשבת, והרי אם תישאל על החלה,לדעת המתירים, עדיין תעמוד בפני הבעיה שהעיסה המקורית חוזרת להיות טבל?

האם בנסיבות כאלה מותר יהיה לאכול מן הלחם ולשייר חלה שיפריש במחשבתו?

תאריך: 
14/11/10 ז' כסלו התשע"א
x

Audio Playlist