מי שנרדם בעת שסעד, האם חייב לחזור וליטול ידיו ולברך המוציא לכשיעור?

האם שינה בתנאים מסוימים (ארעי / קבע) מהווה הפסק והיסח דעת בין שני חלקי סעודה?
כיצד ניתן להסביר את דין בני החבורה המסובים לאכילת קרבן הפסח ונתנמנמו או נרדמו תוך כדי אכילה?
מהם הגדרים של הפסק והיסח דעת, האם אדם שהאריך בקריאת מזמורי תהילים או להבדיל שהה זמן רב בעשיית צרכיו יחשב כהיסח דעת?

תאריך: 
07/09/09 י"ח אלול התשס"ט
x

Audio Playlist