האם ברכת חתנים מותנית דווקא באכילת סעודה המחויבת בברכת המזון?

מהם התנאים הנדרשים, לדעת הרמב"ם ומרן השו"ע, שבהתקיימם יחול חיוב "שבע ברכות"?

האם יחול חיוב "שבע ברכות" גם במקום קידוש וטעימה שאינה מתחייבת בברכת המזון?

מי שנהגו לברך "שבע ברכות" גם שלא במקום סעודה בניגוד לפסיקה והמנהג התערער, האם חייבים לחזור למנהגם?

תאריך: 
18/06/09 כ"ו סיון התשס"ט
x

Audio Playlist