האם בשבת יוצאים ידי חובת לחם משנה ששיעורו קטן מכביצה?

האם השיעורים הקטנים מעכבים ולא יוצאים י"ח בכל מקרה?

אין קידוש אלא במקום סעודה, האם רשאי לקדש על פת כזית או פרוסה?

האם חייב אדם לצער עצמו בשבת ולאכול כמויות שהינן מעבר למה שהוא מסוגל?

תגיות: 
תאריך: 
29/12/08 ב' טבת התשס"ט
x

Audio Playlist