האם חובה לברך כל הברכות טרם הדלקת נרות החנוכה או ניתן גם לברך תוך כדי הדלקת הנרות?

כיצד יש לפרש "עובר לעשייתן", והרי ברכת שהחינו הן בשופר ובקריאת המגילה נאמרת לפני קיום המצוה?

מה נראית דעת הרמב"ם והשו"ע בנדון שהרי לא פירשו בהלכה?

האם יש סדר הדלקה מחייב על פי מה שאמרו חכמים "כל פונות שאתה פונה על דרך ימין"?

תאריך: 
21/12/08 כ"ד כסלו התשס"ט
x

Audio Playlist