דילוג לתוכן העיקרי

כיצד יש להתיחס לתפילין של רפורמים, האם מותרים לשימוש מצוה? (המשך)

גר שנתגייר כהלכה ונעשה צדוקי ומכר תפיליו, מה דינם?
הניתן להשוות דין התפילין שנמצאו ביד רפורמי לדין התפילין שנמצאו ביד גוי?
האם לצורך מתן תשובה לשאלתנו יש להתחשב במציאות?
דהיינו, האם מדובר בתפילין שנרכשו ממקור אורטודוקסי כשר או בתפילין שנכתבו ע"י רפורמי.