דילוג לתוכן העיקרי

שמיטת כספים-מה נשתנה דין שכר שכיר והקפת החנות שאינם נשמטים כשאר החובות?

מדוע , אם כן, משתנה הדין כאשר יתבע העובד את שכרו כמלוה. דהיינו מתן ארכה למעביד לשלם השכר במועד אחר?

האם דחיית התשלומים בהקפת חנות עד שיצטברו לסכום גדול לא נחשב כמתן אשראי מהחנוני ללקוח?

האם רק מי שנזקק להלוואה נכלל באותם חובות הנשמטים בשמיטת כספים?