דילוג לתוכן העיקרי

האם יש להעלות לתורה דווקא עם הארץ לקריאת התוכחה?

היש לחשוש שאם יעמוד תלמיד חכמים לקריאה עלולות הקללות ח"ו להתקיים?

האם אין לברך ברכות התורה על התוכחה מאותו חשש?

האם קורא התוכחה חייב לשנות מהכתוב ולכנות בגוף נסתר או להקפיד שלא יעמוד מולו מישהו שכאילו מקללו?

האם לתרגום התוכחה יש השפעות חיוביות או שליליות על הציבור?