מתי ובאיזה אופנים יחשב החזר חוב לפרעונו הסופי?

עד היכן גבול האחריות של החייב ע"מ שהחזר החוב יחשב לפרעון?

אם המלוה אמר ללוה זרוק לי חובי וזרק – של מי האחריות במקרה גניבה או אבידה?

אם נשלח באמצעות ילד תוך שהכסף מוסתר – היחשב לפרעון חוב? האם ישתנה הדין בכגון זה אם צורת המשלוח היתה מוסכמת ע"י הזכאי?

תאריך: 
30/03/08 כ"ג אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist