האם ניתן לצאת י"ח מצוות מחיית עמלק, אם לא קרא פרשת "זכור"?

היש קשר בין מצוות היחיד לזכירת מעשיו הרעים של עמלק, לבין חובת הציבור לקרוא פרשת "זכור" לפני הפורים?

איזה פרשיות מתוך הארבעה, הנקראות בחודש אדר, מצוותן מן התורה ?

כיצד ניתן ליישם את ההלכה המחייבת לזכור תמיד את מעשיו הרעים של עמלק (רמב"ם הל' מלכים פ"ה ה"ה)? מהי רמת החיוב של הנשים בקריאת פרשת "זכור"?

תאריך: 
16/03/08 ט' אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist