דילוג לתוכן העיקרי

דין הלואת דברים שנאסרו בהנאה כשהם ברשות הלווה (הלוואת חמץ לפני הפסח ועבר עליו הפסח).

האם הכלל: "הלוואה להוצאה ניתנה" רק בכסף או גם בשווה כסף?

האם המלווה חייב לקבל את פריט ההלוואה במקרה שהלווה לא צרך אותו?