דין הלואת דברים שנאסרו בהנאה כשהם ברשות הלווה (הלוואת חמץ לפני הפסח ועבר עליו הפסח).

האם הכלל: "הלוואה להוצאה ניתנה" רק בכסף או גם בשווה כסף?

האם המלווה חייב לקבל את פריט ההלוואה במקרה שהלווה לא צרך אותו?

תאריך: 
20/01/08 י"ב שבט התשס"ח
x

Audio Playlist