גדרי חיוב וגדרי מצוה בשימוש בסוכה וכן התייחסות לסוגיית האירוח בשנת השמיטה

תאריך: 
28/09/07 ט"ז תשרי התשס"ח
x

Audio Playlist