דילוג לתוכן העיקרי

החלומות בהלכה ובהגות היהודית

לסדר ויהי מקץ... ופרעה חולם מקורות: גמרא, ברכות, נה, א ואילך סנהדרין, ל, א נדרים, ח, א הרמב"ם, תענית, א, יב מעשר שני, א, ז זכיה ומתנה, י, ז ת"ת, ז, יב יסודי התורה, ז, ב מו"נ, ח"ב פרקים לז, לט ומ"ה; ח"ג, כד