שאלות ותשובות בנושא ראש השנה

סיכום

 1. מכשיר נועם 1 וכדומה, מותר בשימוש ביום טוב רק במצב "שבת" מאחר ובמצב רגיל, בשימוש במים החמים, הוא גורם להפעלת גוף חימום ולכן אסור מדין מוליד אש ביום טוב.
 2. מיחם חשמלי ללא טרמוסטט אשר גוף החימום פועל בו באופן קבוע, מותר ביום טוב להוסיף מים קרים, כי מותר לבשל ביום טוב והוא הרי אינו גורם להפעלה של גוף חימום.
 3. מיחם חשמלי עם טרמוסטט, כאשר ניתן לראות אם גוף החימום פועל, אזי מותר ביום טוב כאשר גוף החימום פועל, להוסיף מים קרים (כי אינו גורם להפעלת גוף החימום, ומדין בישול המים הרי מותר ביום טוב).
 4. שימוש במים קרים במתקן מים – מותר ביום טוב להשתמש במתקן מים קרים גם כשאינו במצב שבת מאחר והפעלת המדחס אינה כרוכה בהבערת אש אלא רק הולדת חשמל שיש להקל בכך ביום טוב.
 5. הכנה מיום טוב ראשון ליום טוב שני:
 1. אסור לבשל או לחמם מיום טוב ראשון ליום טוב שני, ורק לאחר צאת הכוכבים מותר לבצע פעולות אלו.
 2. עריכת שולחן לצורך סעודת ליל יום טוב שני – כל פעולה שאינה בגדר מלאכה מותר לעשותה כבר בבין השמשות שבין יום טוב ראשון לשני.
 3. שטיפת צלחות לאחר סעודת יום טוב ראשון – כל הכלים ששימושם תדיר כגון, סכו"ם, כוסות וצלחות – מותר לשוטפם בשבת וביום טוב ואין בכך משום מכין מקודש לחול וכל שכן מקודש לקודש.
 4. כאשר רוצים להוציא דבר מאכל מהמקפיא ביום טוב ראשון לצורך יום טוב שני, כל שהוא ראוי למאכל ביום טוב ראשון (כמו לחם) מותר להוציא ביום טוב ראשון. אם מדובר על מאכל שאינו ראוי למאכל כמו שהוא (כגון בשר חי), צריך להחמיר ולהוציא מהמקפיא בדרך של הכנת דבר אחר במקום המאכל שמוציאים (כגון להכניס בקבוק למקפיא במקום הבשר).
 1. מותר לסעוד ביום טוב ראשון עד לזמן מנחה קטנה (שעתיים וחצי לפני השקיעה).
 2. אכילת סימנים בליל ראש השנה:
 1. אמנם רבינו לא הביא מנהג זה, אולם נהגו בארץ לאכול סימנים ומנהגנו לאכול את הסימנים לפני המוציא כדין ג'עלי, ולא מברכים ברכה אחרונה, כי ברכת המזון פוטרתן כדין דברים הבאים בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה.
 2. יש לומר "יהי רצון" רק לאחר ברכה וטעימה.
 3. טיבול תפוח בדבש – אם הדבש דליל, כלומר שהוא ניצוק בקלות, צריך ליטול ידיים לפני האכילה, הוא הוא מוצק יחסית, אינו בגדר משקה ופטור מנטילה. נטילה על דבר שטיבולו במשקה פוטרת גם "המוציא".
 1. שימוש בשעון שבת ביום טוב – ביום טוב מותר להקדים או לאחר, כיבוי או הדלקה, באמצעות שעון שבת (בשבת אנו מורים להחיר שמותר רק לאחר כיבוי או הדלקה ולא להקדים).

 

 1. רחיצה ביום טוב:
 1. מותר להתרחץ ביום טוב בדוד שמש גם לדעת הרב עובדיה יוסף (מארי מתיר גם בשבת)
 2. מים שהוחמו בדוד חשמל בערב יום טוב, מותר לרחוץ בהם ביום טוב (גם לדעת הרב עובדיה יוסף)
 3. מים שהוחמו בדוד חשמל ביום טוב באמצעות שעון שבת שכוון מערב יום טוב, כתב הרב שמירת שבת כהלכתה, שמים שחוממו מאליהם שדינם כמים שהוחמו מערב יום טוב, ולכן מותר להתרחץ בהם ביום טוב.
 4.  מותר להתרחץ ביום טוב ראשון אפילו לקראת סוף היום באופן שיועיל לו ליום טוב שני, מאחר ובאותו רגע הוא נהנה הרי אין בכך דין הכנה.
תגיות: 
תאריך: 
29/09/19 כ"ט אלול התשע"ט
x

Audio Playlist