חיי אישות שלא כדת משה וישראל, זוגיות ונישואים אזרחיים עם בני ברית ושאינם בני ברית

מקורות:
סנהדרין כ"ב ע"א
סנהדרין פ"א ע"ב – פ"ב ע"ב
עבודה זרה דף ל"ו ע"ב
גטין דף פ"א ע"א
הרמב"ם, הל' אישות, הל' מלכים והל' איסורי ביאה

מקורות:
סנהדרין כ"ב ע"א
סנהדרין פ"א ע"ב – פ"ב ע"ב
עבודה זרה דף ל"ו ע"ב
גטין דף פ"א ע"א
הרמב"ם, הל' אישות, הל' מלכים והל' איסורי ביאה

תאריך: 
12/07/19 ח' תמוז התשע"ט
x

Audio Playlist