כל נדרי - התרת נדרים בהלכה ובמנהג

יום ששי, כ"ז אלול תשע"ח
א. דין התרת נדרים
ב. דין מסירת מודעה על נדרים
ג. הפרת נדרים
ד. התרת נדרים בערב רה"ש
ה. כל נדרי בליל יוה"כ
מקורות:
גמרא, חגיגה, י, א
נדרים, כג, א-ב
רבינו, הל' שבועות והל' נדרים

תאריך: 
07/09/18 כ"ו אלול התשע"ח
x

Audio Playlist