חילול שבת ברכבת ישראל חלק ג'

מקורות:
גדרי פיקוח נפש
גמרא יומא, פה' ע''א
עירובין, מה' ע''א
רמב''ם שבת, פרק ב' הל' יח', כג

צרכי רבים, נזק לרבים
שבת מא' ע''ב
רבינו שבת, יב' ע''ב

יום שישי כד אלול התשע''ז 15.09.2017 שעה: 08:30

 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪