דילוג לתוכן העיקרי

עסקה מותרת נקייה מאיסור ריבית

מקורות: גמרא בבא מציעא, דף סח-סט
דף קד עמ' ב
הרמב"ם, הלכות שלוחין ושותפין