איברים תותבים וביוניים בהלכה - חלק ג

נושא הלכתי רלבנטי: מלאכות, איסורים ועשיית מצוות כלאחר יד

לענין שבת: גמרא שבת, סה, א – סו, א רבינו, הל' שבת
לעניין מצוות חליצה יבמות, קא, קג, קה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪