דיני פרוזבול

האם שטר פרוזבול מחייב מעשה קניין? מה היו המנהגים הקדמונים בפרוזבול?

מקורות: גמרא גיטין דף לו.- לז: רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ט.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪