דילוג לתוכן העיקרי

שריפת גופות ופיזור האפר

שאלה

א בישראל אין חוק שאוסר על פיזור אפר ויש חברות שריפה שמפזרות מתים ברחבי הארץ.

ב האם יש בדבר זה כדי להגביל תנועה של כהנים?

ג לאן נעלמו כל מיליוני הקברים של אבות האומה ומה המשמעות ההלכתית שמקום קבורתם אינו ידוע?

ד האם אפר יהודי חילוני מטמאת?

 

תשובה

א אדם שנשרף כליל, אפרו אינו מטמא כלל. משנה, אהלות, ב, ב. הרמב"ם טומאת מת, ג, ט, ואפילו ר' אליעזר שהוא בדעה שאפר הנשרפין מטמא, הני  מילי שלא נתערב עם אפר עצים וכיו"ב. שאם נתערב, אפילו הוא מודה שאפר בני אדם נשרפין, אינו מטמא.

ב לא

ג יש חזקת טהרה, עד שלא תימצא ריעותא בחזקה כגון נמצאו עצמות או קברות.

ד כאמור, אפילו אפר יהודי צדיק אינו מטמא, אם לא נשאר שריד ופליט מתבניתו.