ברכת התורה על המדע

שאלה: 

לכבוד הרה"ג שליט"א,
לפי שיטת הרמב"ם שמעשה בראשית הוא בכלל חלק ה"תלמוד" (כמבואר בפ"א מהל' ת"ת) האם נאמר שכן הוא כיום? האם לפי זה כשאני בא ללמוד איזה ספר מדע צריך לברך ברכת התורה?! פשוט לכאורה שלא, אבל מה ההסבר בזה?
בכבוד,

תשובה: 

לק"י

כבוד ידידי הי"ו

לשאלתך, מהו לברך ברכת התורה על לימוד מדעים, לאחר שרבינו בהל' ת"ת, א, יב, כלל ענייני פרד"ס בכלל תלמוד.

נראים הדברים שאם אדם לומד מדעים הכשרתיים כלשון מארי, שם, אות מט, כדי להבין ענייני האמונה בה', הדבר נחשב לתלמוד. והאו בכלל תורה שבעל פה, ויברך.

אבל אם לומד עניין מדעי, מבלי לקשרו לעניין האמוני, אין לו לברך. לדוגמה, כשלומד פיסיקה, מבלי לחבר העניין למטאפיסיקה, אל יברך. אך כשלומד פיסיקה ומחבר העניין למטאפיסיקה, כפי שמשה רבינו בספרו המדע ובמו"נ, יברך.

ועל כל פנים, טובה ההנהגה שהנהיגו שסמוך לברכת התורה אומר פסוקים מן התורה, וכן לשון משנה ותורה שבעל פה, והדברחפ כבר שגורים בפי כל, ואח"כ ילמד מדע.

בברכה רבה

רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי

תאריך: 
27/10/19 כ"ח תשרי התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist